Василь БЕРЕЗА

Комплексне дослідження діяльності ОУН

Монографія Миколи Посівнича «Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929-1939 рр.», видана нещодавно у Львові, присвячена важливій в науково-теоретичному та практичному відношеннях темі, яка й досі залишається в історіографії маловивченою.

Монографія Миколи Посівнича «Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929-1939 рр.», видана нещодавно у Львові, присвячена важливій в науково-теоретичному та практичному відношеннях темі, яка й досі залишається в історіографії маловивченою. І хоча окремі її аспекти вже одержали певне висвітлення в науковій літературі, однак внаслідок ідеологічної заангажованості ряду авторів, кон’юнктурних міркувань, розпорошеності архівних матеріалів тощо, проблема воєнно-політичної діяльності ОУН в 1929-1939 рр. ще не одержала справді наукового втілення. Досі у її вивченні залишається чимало «білих плям» і нез’ясованих питань. До того ж, слід зважати й на той факт, що й до сьогодні чимало громадян України упереджено сприймають діяльність ОУН. Отже, дослідження цієї теми має й громадсько-політичне значення.

Утвердження країни як незалежної держави обумовлене необхідністю всебічного дослідження її політичної та військової історії. У дослідженні молодого, але вже знаного львівського історика, кандидата історичних наук Миколи Посівнича порушено складну та багатогранну проблему воєнно-політичної діяльності ОУН. Сучасний стан розвитку історичної науки характеризується поглибленим вивченням багатьох аспектів історії України ХХ ст., пов’язаних насамперед з визвольним рухом 1920-50-х років. Своєчасність підготовки монографії зумовлена також відсутністю комплексних узагальнюючих праць з цієї проблематики.

В цьому зв’язку важливо зауважити, що монографія М. Посівнича здійснює суттєвий приріст знань, великої раніше невідомої чи маловідомої інформації (джерельної, історіографічної, фактологічної), яка істотно збагачує наукове вивчення воєнно-політичної діяльності ОУН у 1929-39 роках. Автором вперше в українській історіографії здійснено комплексне дослідження воєнно-політичної діяльності ОУН, концепцій створення та розвитку армії. Джерельну базу роботи найважливіших архівних сховищ України суттєво розширили матеріали періодичної преси, опубліковані документи, мемуарна література й щоденники учасників подій, а також праці ідеологів і публіцистів ОУН (С. Бандери, Ю. Вассияна, М. Колодзінського, О. Ольжича, Я. Стецька, М. Сціборського та ін.). Історіографічний огляд і бібліографія дослідження є досить повними і репрезентативними. Автор зумів виявити та залучити більшість публікацій, присвячених проблемам національно-визвольного руху 1920-30-х років, ґрунтовно проаналізував найважливіші здобутки з досліджуваної проблеми вітчизняних і зарубіжних вчених.

Книга складається з трьох розділів:

1. Формування воєнної доктрини ОУН

2. Військово-політична та бойова діяльність ОУН (1929-1938)

3. Реалізація воєнно-політичної стратегії ОУН напередодні та на початку Другої світової війни.

Дослідником подано багато біограм провідних діячів ОУН і нових фактів, що роблять більш об’ємними знання і уявлення про структуру та кадри воєнно-політичного апарату, а також про діяльність з підготовки й вишколу членів ОУН в Україні та в еміграції. В монографії з’ясована й об’єктивно оцінена роль бойових акцій в діяльності ОУН, їх конкретних виконавців та викликаний ними суспільний резонанс серед української громадськості, досліджений рівень плановості й масштабності, організованості та результативності діяльності воєнно-політичних структур ОУН. Окремий сегмент монографії М. Посівнича присвячений доволі ґрунтовному висвітленню воєнно-політичної діяльності ОУН й участі її членів у подіях в Карпатській Україні. Зокрема дуже детально показано розгортання повстанського руху в Західній Україні проти польської влади на початку Другої світової війни.

Результати дослідження матимуть значення для подальшого кращого осмислення концепцій, тактики, військової підготовки та вишколу кадрів ОУН і УПА в 1940-50-х рр., дозволяють з’ясувати особливості українського визвольного руху, які дали йому можливість стати одним із наймасовіших і здійснювати найтриваліший опір комуністичній і нацистській тоталітарним системам.

В цілому, вивчення і критичний аналіз чималої джерельної бази, залучення конкретного фактологічного матеріалу дозволили автору виробити власне бачення досліджуваної проблеми, свідомо підійти до вибору науково-дослідницького інструментарію, принципів і методів пошукової роботи, сформулювати низку аргументованих висновків та узагальнень і відтворити воєнно-політичну діяльність ОУН у 1929-39 роках.

Published on 22 December 2010